0,00 Kč položek: 0 objednat
Kontaktní čočky od odborníků

Osobní údaje

Osobní údaje spotřebitelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a dále v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Prodávající (správce osobních údajů) zajišťuje plnou ochranu dat spotřebitele (subjektu údajů). Osobní údaje spotřebitele jsou důvěrné a jsou zpracovávány pouze pro účely vyřízení objednávky, plnění legislativních požadavků a pro přímý marketing na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Prodávající zpracovává osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Prodávající respektuje zásadu minimalizace zpracovávaných osobních údajů.

Pro výše uvedené účely zpracovává prodávající tyto osobní údaje spotřebitele, které spotřebitel prodávajícímu sdělí: jméno a příjmení, akademický titul, adresu bydliště, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech spotřebitele (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.). Pokud spotřebitel nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, má právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Prodávající může pověřit třetí osoby, jakožto Zpracovatele osobní údajů spotřebitele, konkrétními úkony nezbytnými pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. Kromě osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, platební transakce, osob zastupujících prodávajícího nebo jinak chránících jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží a s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám. Kontaktnicockylevne.cz využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky a dále po dobu 2 let po uskutečnění posledního nákupu za účelem marketingové komunikace a dále po dobu určenou dalšími platnými zákony (zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Prodávající přijal adekvátní technická a organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Spotřebitel má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Má také právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Prodávající zajistí aplikaci těchto práv i u případných zpracovatelů.


Kontaktní čočky Johnson and johnson Kontaktní čočky Bausch Kontaktní čočky Alcon Kontaktní čočky Cooper
ZEPTEJTE SE
ODBORNÍKŮ:

+420 724 891 191
» napište nám e-mail
» detailní kontakty
» facebook